ഒരു കാറ്റുപോലെ

വാതിലിനു കുറുകെയുള്ള സീനയുടെ കൈയിലേക്കും അവിടെനിന്ന് സീനയുടെ മുഖത്തേക്കും രോഷ്‌നി നോക്കി. പിന്നെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു: 'ഇതെന്താ ചേച്ചീ ഒരു...... തുടർന്നു വായിക്കു