ജ്ഞാനസമൃദ്ധിയുടെ വിനയതേജസ്സ്

കര്‍ത്താവേ, എന്റെ ശത്രുക്കള്‍ അസംഖ്യമാണ്; അനേകര്‍ എന്നെ എതിര്‍ക്കുന്നു. ദൈവം അവനെ സഹായിക്കുകയില്ല എന്നു പലരും എന്നെക്കുറിച്ചു പറയുന്നു. കര്‍ത്താവേ,...... തുടർന്നു വായിക്കു