പവിത്രത നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രവേശനപ്പരീക്ഷകള്‍

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവേശപ്പരീക്ഷകളിലൊന്നായ നീറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിവാദത്തിലായിരിക്കുന്നു. രാജ്യം ലോകസഭാതിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ദിനത്തിലാണ്, നോട്ടം...... തുടർന്നു വായിക്കു