മരക്കുരിശ്

കുറെ കൊള്ളക്കാര്‍, കൊള്ളയും കൊലയും നടത്തി അന്നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പകല്‍ സമയത്തുപോലും ആളുകള്‍ക്കു സൈ്വരമായി നടക്കാന്‍ പറ്റാത്തകാലം. കൊള്ളക്കാരുടെ...... തുടർന്നു വായിക്കു