പാലാ സിവില്‍ സര്‍വീസ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് റാങ്ക് തിളക്കത്തില്‍

പാലാ: 2023 ലെ യു.പി.എസ്.സി. പരീക്ഷയില്‍ 14 പേരെ സിവില്‍ സര്‍വീസില്‍ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് പാലാ സിവില്‍ സര്‍വീസ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്...... തുടർന്നു വായിക്കു