മൃതിയുടെ മധുവിധു

മൃതിയുടെ അണുക്കള്‍ പൂക്കളമിട്ട് നരന്റെ ജീവിതം പാതാളപ്പെട്ടിയിലാണ്ട കാലത്താണ്...... തുടർന്നു വായിക്കു